mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Vloge in obrazci

Elektronski obrazci

Občina Lukovica je z družbo Inform d.o.o. pripravila pametne elektronske obrazce. Na spodnjih povezavah najdete obrazce, s katerimi si boste olajšali izdelavo različnih pravnih dokumentov, s katerimi boste lažje zaščitili svoje pravice in ob tem privarčevali čas, denar in živce. Skozi izdelavo dokumentov vas bodo vodila interaktivna navodila in nasveti, na koncu pa boste poleg želenega dokumenta dobili tudi postopek, kako ravnati v vaši situaciji.


Vloga za izdajo cestnega soglasja
Vloga za izdajo projektnih pogojev h gradnji
Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
Vloga za izračun komunalnega prispevka
Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Vloge in obrazci

Obrazce lahko natisnete in izpolnite, oddati pa jih morate na vložišče občine ali po pošti na naslov občine.
Za ogled in tiskanje obrazcev potrebujete Adobe Acrobat Reader.


Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

 Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča - NOVO

 Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča  - NOVO

 Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine - NOVO

 Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih - NOVO

 Vloga za izdajo potrdila Občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS - NOVO

 Vloga za izdajo soglasja za poseg zunaj območja naselja - NOVO

Vloga za izdajo cestnega soglasja

Vloga za izdajo projektnih pogojev h gradnji

Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji

 Vloga za izračun komunalnega prispevka - NOVO

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo soglasja za izvedbo javne prireditve

Vloga za najem in uporabo dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika

Obrazec za poročanje - turistična taksa

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

 Vloga za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NOVO

Napoved stanovanjskih površin, površin poslovnih prostorov, spremljajočih površin, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost in nezazidanih stavbnih zemljišč
Vloge in obrazci

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar