mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Veljavni predpisi

2013

Pravilnik

Pravilnik o uporabi dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica

 


2012

Statut

Statut Občine Lukovica

 


 

2011

Odloka

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Lukovica

Odlok o občinskem glasilu Rokovnjač

 

Pravilnik

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Medo

 


 

2010

Odloki

Odlok o spremebahin dopolnitvah odloka Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica za lokalne volitve 2010

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta in antične naselbine v Šentožboltu, za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odlok o razglasitvi Domačije Rus v Šentvidu pri Lukovici, Štajerska cesta 11, za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

 

Pravilnik

Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Lukovica

 


 

2009

Odloki

Odlok o delovanju in izdajanju občinskega glasila

Odlok o čiščenju odpadnih voda

Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica

Odlok o spremembi območij naselij Učak in Trojane

 

Pravilniki

Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Medo

Pravilnik o sejninah občinskih funkcionarjev in plačilih delovnim telesom občinskega sveta Občine Lukovica

 

Programi

Občinski program varnosti Občine Lukovica

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2009

 


 

2008

Odloki

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Lukovica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug

 

Pravilnik

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica

 

Sklep

Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

 


 

Navodila

Oskrba zapuščenih živali

 


 

Proračun Občine Lukovica za leto 2011

Splošni del Proračuna Občine Lukovica za leto 2011

Posebni del Proračuna Občine Lukovica za leto 2011

Načrt razvojnih programov Občine Lukovica za leta 2011 - 2014

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2011

Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2011

 


Veljavni predpisi

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar