mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije
V Republiki Sloveniji so se za programsko obdobje 200-2013 v okviru 4. osi Programa razvoja podeželja začele izvajati lokalne razvojne strategije, ki temeljijo na načelih LEADER. Pristop LEADER spodbuja izkoriščanje lokalnih razvojnih potencialov in oblikovanje javno-zasebnih partnerstev – lokalnih akcijskih skupin (LAS). Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.
Na temeljnih načelih pristopa LEADER temelji tudi vzpostavitev in delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, ki je bilo ustanovljeno za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

S podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije z dne 21.11.2007, je Občina Lukovica pristopila k ustanovitvi LAS Srce Slovenije z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne strategije LAS Srce Slovenije.
Lokalna razvojna strategija LAS Srce Slovenije izhaja iz obstoječega Razvojnega programa podeželja Trkamo na vrata dediščine in predstavlja osnovo letnim programom dela oziroma letnim izvedbenim načrtom.

LAS Srce Slovenije je oblikovana kot družba po obligacijskem pravu, formalno pa je bila vzpostavljena s podpisom konzorcijske pogodbe s strani ustanoviteljev. Članstvo v LAS je odprto in prostovoljno ter ga sestavljajo ustanovitelji in novi člani, saj v LAS lahko kadarkoli pristopijo novi člani iz javnega sektorja, ekonomskega sektorja ali organizacij civilne družbe in fizične osebe. Tripartitna sestava LAS je ena od ključnih značilnosti javno-zasebnih partnerstev po načelih LEADER. Kot opazovalci la lahko v LAS sodelujejo predstavniki nacionalne LEADER pisarne Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugih ministrstev, predstavniki evropskih, državnih in regionalnih institucij in predstavniki partnerskih LAS iz Slovenije in tujine.
Člani LAS so enakopravni, imajo enake pravice in dolžnosti. Pravice članov LAS obsegajo sodelovanje in glasovalno pravico, pravico voliti in biti voljen v organ odločanja, pravico do informacij o delu in poslovanju LAS, pravico do pobud in vprašanj v zvezi z delom in poslovanjem in druge pravice. Člani LAS so hkrati dolžni spoštovati in izvajati določila konzorcijske pogodbe in sprejete sklepe, zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za izvajanje skupnih projektov ter za delovanje LAS in za izvedbo določenih projektov zagotavljati tudi prispevke v naravi.
Ključne naloge LAS so: obravnavanje in sprejem programov dela in finančnih načrtov LAS, obravnavanje in sprejem letnih poročil o delu LAS, obravnavanje in sprejem enotne metodologije za ocenjevanje projektov, ocenjevanje in izbor predlaganih projektov, volitve članov v organ odločanja, odločanje o ugovorih in pritožbah, skrb za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo, izvajanje sklepov, zastopanje LAS v razmerjih do tretjih oseb, izvajanje evalvacije rezultatov ter odločanje o drugih, s pogodbami ali sklepi določenih zadevah.
LAS ima svojega upravljalca, ki je projektni manager LAS in opravlja več nalog: organizira delovanje LAS, sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije in skrbi za njeno izvedbo, zbira projektne ideje, pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, pripravlja promocijsko gradivo, opravlja informiranje in animacijo prebivalcev, izvaja izobraževanja in usposabljanja, kontaktira z LEADER pisarno, pripravlja poročila in poroča LEADER pisarni, vodi arhiv za LAS in opravlja druge naloge, določene s konzorcijsko in posebno obligacijsko pogodbo ter sklepi LAS.
Finančna služba LAS kot finančni organ opravlja za LAS predvsem naslednje naloge: skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS, poroča organom LAS o porabi sredstev, zagotavlja sledljivost izplačil za vse izvedene projekte, pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov, pripravlja letna finančna poročila o napredku izvajanje lokalne razvojne strategije in poročila o izvajanju projektov in druge naloge.
LAS se financira iz več virov: proračuni lokalnih skupnosti, Program razvoja podeželja RS, s kandidiranjem na razpisih na različnih ravneh, s sredstvi ustanoviteljev in drugih partnerjev pri skupnih projektih, s prispevki sponzorjev in iz drugih virov. Pri tem je pomembno upoštevanje načela dodatnosti sredstev, kar pomeni, da sredstva iz Programa razvoja podeželja oz. 4. osi ne predstavljajo edinega vira za izvajanje lokalne razvojne strategije, ampak so zgolj v pomoč pri hitrejšem doseganju ciljev.
LAS se s konzorcijsko pogodbo ustanavlja za nedoločen čas, ne glede na to pa je pogodbeno sodelovanje možno tudi odpovedati. V marcu 2008 je bila za partnersko območje izdelana Razvojna strategija LAS srce Slovenije za obdobje 2007-2015.

Na podlagi vseh zagotovljenih sredstev (lastna sredstev občin in LEADER sredstev) sta se tako v letošnjem letu za namen izvajanja razvojne strategije LAS Srce Slovenije zaključila Javna poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije Las Srce Slovenije občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litija« za leti 2008 in 2009.

Kako naprej?

Do konca leta 2008 bo aktivirana tudi spletna stran LAS Srce Slovenije, na kateri bodo zajete vse aktualne informacije v zvezi s pozivi kot tudi ostali podatki v zvezi z aktivnostmi LAS Srce Slovenije.

V letu 2009 bo za namen izvajanja razvojne strategije LAS Srce Slovenije objavljen Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije Las Srce Slovenije občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litija« za l. 2010 (po dogovorih bosta objavljena dva poziva).

Več informacij dobite na naslovu: Občina Lukovica, Okolje in prostor, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici, 1225 Lukovica, v času uradnih ur: od 8.00 do 10.00. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Občinska uprava
Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar