mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Brdo pri Lukovici
image002image005image010image020

1/4

(na Brdu, brdski, Brdčani, Brdani ali z Brda)

 


 

Za Lukovico je bila zelo pomembna bližnja graščina na Brdu pri Lukovici, kjer so bili v 19. st. okrajno sodišče, notariat, davkarija in žandarmarija.

 


 

Od kod ime?

Za kraje s temi imeni je značilna izoblikovanost terena. Brdo je nizka, podolgovata vzpetina, oprta na hrib na severni strani. Površina je večinoma poraščena s travo. Tod je najlažji prehod do zlatopoljskih hribovskih vasi.

 


 

Zgodovina

Viljem Galenberški je 9. aprila 1340 prodal s privoljenjem zeta Friderika Hebenstreita iz Slovenjega Gradca eno kmetijo na Brdu (docz Ekk), na kateri je bil podložnik Košir (»Coschyer«) samostanu v Mekinjah za 10 mark oglejskih fenigov. Brdo (Ekk) se omenja tudi v listini 1345, ki seje ohranila v Državnem arhivu na Dunaju. Jurij Galenberški in žena Elza sta 8. julija 1372 prodala nuni Elizabeti, po njeni smrti pa samostanu v Mekinjah kmetijo na Brdu (detz Ekk) v fari Dob, na kateri je bil Janez (Jans). Viljem, sin pokojnega Jerneja iz Kamnika, in sestra Doroteja sta leta 1436 dobila v fevd dvor na Brdu (hof zu Ekch in Krain). Kamniški meščan Jurij Zeidel je leta 1473 dobil v fevd desetino od petih kmetij na Brdu v dobski župniji (zu Egk in Aicher pharr). Ta posest je bila prej last Wolbenka Mengeškega; ker je umrl brez potomcev, je prišla na cesarja, ta pa jo je ponovno podelil v fevd. Bratje Hans, Jernej, Lenart in Viljem Herič so leta 1481 poleg desetin v okoliških krajih dobili v fevd tudi dvor na Brdu (hof zu Egk). Že leta 1526 je v seznamu cerkvenih dragocenosti, ki jih je država pobirala za vojsko proti Turkom, omenjena tedaj dobska podružnična cerkev na Brdu (zu Egkh), a ni nič dala, ker je vse vzel graščak Ivan Heritsch. Pavel Pamulsen je 13. julija 1542 za 42 goldinarjev prodal Konradu z Brda in njegovi ženi Jeri dva travnika v Rafolčah in Praprečah. Adam z Brda in Volčjega potoka, Jurij Rain s Strmola in Krištof Moser, kranjski protipisar, so 3. novembra 1563 razsodili neki spor. Bratje Aleš, Tomaž in Urban iz Rafolč so 24. februarja 1570 prodali Gašperju Kharamitu in njegovi ženi Jeri kmetijo na Brdu, njivo pa so že prej prodali Andreju Lambergu iz Črnelega. Hans Gall z Rožeka je 2. februarja 1571 poročal, da je Adamu, baronu z Brda, dal desetino od 13 kmetij in 3 domcev v Suhi pri Kranju. Kranjski deželni glavar in deželni odborniki so 22. oktobra 1571 dali Adamu, baronu z Brda, pismo, s katerim so potrdili, da je na dražbi kupil tri kmetije Jurija Grimšica iz Grimšic. Te kmetije so Grimšicu vzeli zaradi neplačanih davkov. Andrej pl. Lamberg iz Črnelega, Jabelj in z Brda je 12. marca 1587 zamenjal s stolnim kapitljem in dobsko župnijo kmetijo v Vrbi za kmetijo na Brdu. V letu 1608 so bili lastniki brdske graščine Lambergi iz Črnelega. Poleg gradu Brdo, ki je posebej opisan, Vaivasor omenja v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689 dobsko podružnično Marijino cerkev na Brdu. Franc Adam, grof von Lamberg, FREYHERR zu Stain und Gusttennfaerg Herr auf Weissenstein (Beli kamen), Egg bei Podpetsch (Brdo), Ebensfeld (Groblje), Wolfbuch (Volčji potok), Dormisch, Katzenstein (Kamen pri Begunjah) und der Auritzhof (Zagorica pri Bledu) Erblandtstallmeister in Krain und der Windischen March je 2. avgusta 1799 podelil kmetijo v Št Vidu Št. 15 pri Peregrinu v gospostvu Brdo Andreju Igliču za 880 goldinarjev. Pred tem jo je imel v najemu Matija Iglič.

 


Brdo pri Lukovici

Božično-novoletno

voščilo 2017

Božično novoletno voščilo 2017

banner_lokalne_volitve14

 

piso_logo

 

godba1

 

lambrecht1

 

czs

 

gercar